pl

Polityka prywatności i warunki korzystania aplikacji Oppa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. CEL WPROWADZENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych stanowi jeden z najważniejszych celów, jaki postawiliśmy sobie
w ramach naszej działalności. Nasza polityka prywatności ma na celu udzielenie Tobie informacji
co do tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie obowiązki nałożone są na nas jako na administratora Twoich danych, a także jakie prawa z tego tytułu przysługują Tobie.
Nasza polityka prywatności jest zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. PODSTAWOWE TERMINY

Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć istotę naszej polityki prywatności.

Czym są dane osobowe? To wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych? To operacje lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Czym jest profilowanie? To dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kim jest Administrator? To osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych? To dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne
okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Oppa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000920878, NIP: 9671448784,
REGON: 389953081, o kapitale zakładowym w wysokości 6.300,00 złotych wpłaconym w całości.

Dane kontaktowe: hello@oppa.fit.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

4. UPRAWNIENIA NA PODSTAWIE RODO

RODO wymienia szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Na nas jako na Administratorze
spoczywa obowiązek ich rozpatrzenia. A są to:

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – jeżeli będziesz chciał uzyskać od nas
wszelkie informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Twój temat, a
także kiedy będziesz chciał otrzymać od nas kopię Twoich danych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) jeżeli uznasz, że przetwarzane
przez nas Twoje dane osobowe są np. niekompletne/nieaktualne/nieprawidłowe, możesz
domagać się od nas ich uzupełnienia/aktualizacji/sprostowania;

3) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – jeżeli uznasz, że nie ma podstaw, żeby
przetwarzać Twoje dane osobowe, możesz zażądać ich usunięcia. W takiej sytuacji mimo
wygaśnięcia zawartej umowy, dalej będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe przez
określony czas, jeżeli jest to wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest przede wszystkim dochodzenie
ewentualnych roszczeń lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami do momentu ich
przedawnienia;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz żądać,
ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli:

 • Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat,
 • przetwarzamy je bezpodstawnie,
 • nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia dochodzenia lub
  obrony roszczeń;
 • na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

5) prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO):

 • sprzeciw na marketing – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, to
  zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach innych niż marketing bezpośredni.

a) sprzeciw na marketing – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, to
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;
b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach innych niż marketing bezpośredni.

6) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie
umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
Administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe);

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę
(wyraziłaś/eś) 
(art. 7 RODO) – w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie
tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody przed jej wycofaniem.

Powyżej zamieściliśmy poszczególne artykuły RODO, gdzie możesz dokładnie zapoznać się z treścią
poszczególnych praw.

Pamiętaj jednak, że powyższe prawa nie mają charakteru bezwzględnego, co oznacza, że nie w każdej sytuacji Twoje żądanie zostanie przez nas uwzględnione. Sytuacje te wynikają przede wszystkim z
przepisów RODO.

W jaki sposób możesz realizować powyższe prawa? W tym zakresie masz następujące możliwości:

 1. wysyłając swoje żądanie przez formularz kontaktowy, dostępny na naszej stronie internetowej
  (formularz dostępny jest również pod tym linkiem);
 2. wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy: hello@oppa.fit.

Twoje żądanie zostanie przez nas rozpatrzone w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia otrzymania
Twojego żądania. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub w przypadku dużej liczby żądań,
możemy przedłużyć termin rozpatrzenia żądania o kolejne dwa miesiące (zgodnie z art. 12 ust. 3
RODO). Niezależnie od tego, będziemy starali się rozpatrzyć Twoje żądanie najszybciej, jak to tylko
możliwe.
Pamiętaj także, aby w swoim żądaniu zamieścić swoje dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail), gdyż dzięki temu będziemy wiedzieć, kogo dotyczy żądanie. Jeżeli jako
Administrator nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby, która wnosi żądanie, będziemy musieli siędo Ciebie zwrócić o udzielenie dodatkowych informacji w tym zakresie.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego też
wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie chronić przetwarzane przez
nas dane osobowe. Środki te są przez nas na bieżąco aktualizowane. Podejmujemy stale działania, aby
przeciwdziałać wszelkim próbom naruszenia Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych
osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

6. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Jako Administrator – w zależności od celu – stosujemy poniższe podstawy przetwarzania danych
osobowych:

 1. wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
  określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia
  działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako
  administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez nas jako administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
  których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe
  prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś
  dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W dalszej części naszej polityki będziemy wymieniać cele, dla jakich przetwarzamy Twoje dane
osobowe, a przy tym wskazywać, jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania (tj. jedna z powyższych).

7. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiamy cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. w celu możliwości zamieszczania przez Ciebie odpowiedzi na komentarze w zamieszczanych
  ankietach lub oknach dialogowych w naszej aplikacji na podstawie udzielonej przez Ciebie
  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także innych
  środków komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celu zawarcia z Tobą umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust.
  1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania i na podstawie zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu utrzymywania Twojego konta w aplikacji jako wykonania umowy zawartej między nami
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. w celu analitycznym, tj.:
  a) doboru usług do potrzeb naszych klientów;
  b) optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego
  zainteresowania, logów technicznych aplikacji;
  c) optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i
  posprzedażowej, w tym reklamacji),
  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
  potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
  prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie
  uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w
  tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania, co jest naszym prawnie
  uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług naszych
  partnerów, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest
  naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne,
 2. elektroniczne dane identyfikacyjne,
 3. elektroniczne dane lokalizacyjne,
 4. biometryczne dane identyfikujące,
 5. prywatne zwyczaje,
 6. sposoby spędzania czasu oraz zainteresowania,
 7. zawód i zatrudnienie.

9. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, a są to:

 • firmy zajmujące się działalnością fizjoterapeutyczną,
 • firmy zajmujące się działalnością księgową,
 • firmy zajmujące się działalnością prawniczą,
 • firmy zajmujące się działalnością informatyczną (wsparcie IT),
 • firmy zajmujące się wysyłką newslettera (mailingiem),
 • firmy zajmujące się działalnością marketingową,
 • Twój pracodawca – wyłącznie w zakresie faktu korzystania z aplikacji Oppa i danych
  zbiorczych dotyczących zainteresowania pracowników daną usługą (dane
  anonimowe).

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwem trzecim są państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chcemy, żebyś wiedział, że z uwagi na korzystanie przez nas z usług takich podmiotów, jak LinkedIn, Tidio, czy też Google, SendGrid, Bubble.io, Xano, OneSignal przekazujemy Twoje dane osobowe do USA oraz Kanady.
Zapewniamy jednak, że te podmioty posiadają standardy ochrony danych osobowych na analogicznym poziomie, jaki został ustanowiony przez standardy unijne.

11. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy przez okres jej
  obowiązywania, a po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
  z umowy;
 2. Twoje dane mogą być przez nas także przetwarzane na podstawie bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa, jakie zobowiązują nas jako administratora do przetwarzania
  danych osobowych, takich jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (przez okres
  5 lat), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (5 lat);
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego
  naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
  celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej.

12. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, kiedy zawierasz z nami umowę, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia i korzystania z aplikacji Oppa.
W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli chcesz korzystać z poszczególnych naszych usług (np. bezpośredni kontakt z fizjoterapeutą).

13. POZYSKANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy, z którym nawiązaliśmy współpracę – w każdym wypadku pozyskanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie stosujemy wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak w procesie
przetwarzania danych osobowych stosujemy profilowanie. Profilowanie oznacza przetwarzanie
danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu tych danych osobowych do oceny niektórych
cech osoby, której dane dotyczą, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących jej
efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

My stosujemy profilowanie względem Ciebie w celu dopasowania naszych usług do Twoich preferencji, w celach marketingowych. Pamiętaj, że zawsze możesz wysłać do nas żądanie, gdzie będziesz mógł domagać się od nas zaprzestania profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI Oppa

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej
  Oppa („Aplikacja”),udostępnionej przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 2. W Regulaminie określone są w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
  elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki jego
  Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Aplikacji, zgodnie z
  ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, t.j. z dnia 3 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie
  skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z właściwych przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed instalacją
  Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia instalację Aplikacji.

§ 2
DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Oppa.

Administrator – oznacza spółkę pod firmą Oppa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000920878, NIP: 9671448784, REGON:
389953081, o kapitale zakładowym w wysokości 5.050,00 złotych wpłaconym w całości.

Aplikacja – aplikację – tj. aplikacja mobilna Oppa, która stanowi platformę do udostępniania
indywidualnych planów ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę zależnych od konkretnych potrzeb.
Użytkownik aplikacji wykonując zalecone ćwiczenia zgodnie z planem będzie wspierać swój ogólny
wellbeing. Aplikacja jest przygotowana na dwa systemy operacyjne – Android i iOS, w wersji na
smartfony i tablety. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna jedynie dla Użytkowników, którym logowanie
umożliwi pracodawca lub fizjoterapeuta.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą konto będące zbiorem
zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach
Aplikacji, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Login – wybrana podczas rejestracji w Aplikacji nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie
podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani
sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika
ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i
opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez
Użytkownika do Aplikacji, które udostępniane i prezentowane są w Aplikacji.

Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.

Blokada – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora lub osoby przez niego
wyznaczonej, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa,
do Aplikacji, Konta lub poszczególnych elementów Aplikacji; w sytuacjach wskazanych w Regulaminie,
przewiduje się także czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika.

§ 3
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik zakłada Konto w Aplikacji przy użyciu indywidualnego tokenu otrzymanego od
  swojego pracodawcy lub fizjoterapeuty. W procesie zakładania Konta Użytkownik zobowiązany jest
  podać swoje imię, nazwisko, e-mail, Twoje ID, indywidualny token otrzymany od pracodawcy lub
  fizjoterapeuty, płeć i datę urodzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  danych uniemożliwia założenie konta.
 2. Użytkownik może:
  a) zmienić e-mail i hasło Użytkownika w Profilu za pomocą opcji zawartych w Aplikacji;
  b) korzystać z Aplikacji i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami
  Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na
  umieszczenie w Aplikacji jakichkolwiek materiałów, w tym fotografii i filmów. Umieszczenie
  jakichkolwiek materiałów w Aplikacji przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że
  Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w § 7 Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
  Aplikacji oraz od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych
  Użytkowników lub Administratora;
  b) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z
  rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych
  osób;
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Aplikacji,
  w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to
  z charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celach innych
  niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
  a) prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej;
  b) rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  c) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności: szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  d) umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
  e) umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre
  obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność,
  szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  f) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  g) wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
  h) umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji;
  i) sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub ich działaniem;
  j) podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny
  z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem i jego skutki.
 7. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika może zostać nałożona na niego Blokada polegająca na zakazie korzystania z Aplikacji na maksymalny okres do jednego tygodnia. O nałożeniu blokady decyduje Administrator.
 8. Jeżeli dotycząca części funkcjonalności Aplikacji Blokada nie spowoduje zaprzestania naruszania
  postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dostęp do Aplikacji może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Aplikacji
  wszystkie informacje o Użytkowniku.
 9. Administrator, w tym działająca w jego imieniu osoba, może usunąć materiały umieszczone w
  Aplikacji, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu lub
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego (w szczególności
  telefonu komórkowego, tabletu):
  a) umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,
  b) umożliwiającego poprawne połączenie się z siecią Internet. Koszty połączenia z Internetem
  obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem
  telekomunikacyjnym.
  c) posiadającego system operacyjny z oprogramowanie nie starszym niż Android 7.0 lub iOS6+. W
  przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS
  market AppStore.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na
  urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §4 ust 1-2.

§ 5
REJESTRACJA W RAMACH APLIKACJI

 1. Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, która otrzymała taką możliwość od swojego pracodawcy, a także zainstalowała Aplikację na urządzeniu mobilnym i zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Aplikacji, której skutkiem jest założenie Konta,
  Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i
  zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Użytkownik zakłada Konto w Aplikacji przy użyciu indywidualnego tokenu otrzymanego od swojego
  pracodawcy lub fizjoterapeuty. W procesie zakładania Konta Użytkownik zobowiązany jest podać
  swoje imię, nazwisko, e-mail, Twoje ID, token udostępniony przez pracodawcę, płeć i datę urodzenia.
  Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwia założenie konta.
 4. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu
  aktywności w Aplikacji.
 5. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji wyraża ponadto zgodę na:
  a) zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji
  i ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w § 9 Regulaminu.
  b) lokalizowanie jego urządzenia mobilnego poprzez Aplikację.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie
  korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich
  lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Blokadą.
 7. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania danych wskazanych w § 4 ust. 3 oraz hasła, z
  będzie korzystał używając Aplikacji.
 8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Aplikacji podczas procedury rejestracji, edycji
  Profilu lub korzystania z Aplikacji, mogą być moderowane przez Administratora, w tym Administrator
  może odmówić opublikowania ich w ramach Aplikacji.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konto z Aplikacji przez złożenie
  stosownego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: system@oppa.fit.
  Administrator usunie Konto niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie siedmiu dni od daty wpłynięcia
  żądania. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Aplikacji Profil Użytkownika na stałe i
  bezpowrotnie, przy czym kopia zapasowa z danymi Użytkownika może być przechowywana do 30 dni od daty usunięcia Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika.
 10. Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Aplikacji na czas udostępnienia mu tej usługi
  przez pracodawcę lub fizjoterapeutę. Jeśli Użytkownik traci prawo do korzystania z usługi u swojego
  pracodawcy lub fizjoterapeuty, w szczególności jeśli zakończy stosunek pracy lub korzystania z usługi
  fizjoterapeutyznej, to traci on możliwość korzystania z Aplikacji. Użytkownik może w dalszym ciągu
  korzystać z Aplikacji na warunkach uzgodnionych z Administratorem, jeżeli w ciągu 30 dni od
  otrzymania od Administratora wiadomości o utracie dostępu do Konta zgłosi on Administratorowi chęć dalszego korzystania z Aplikacji w sposób opisany w wiadomości.

§ 6
KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Posiadanie przez Użytkownika Konta w ramach Aplikacji, jak również korzystanie z jej
  funkcjonalności jest bezpłatne.
 2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego
  logowania, mogą zostać usunięte po uprzednim powiadomieniu przez Administratora na wskazany
  przy rejestracji adres e-mail.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu lub powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź
  usunięte z podaniem przyczyny i poinformowaniem o tym fakcie na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 4. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego
  w Regulaminie.
 5. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty
  elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane
  przez osobę zalogowaną do Aplikacji z pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez
  Użytkownika, chyba że Użytkownik przedstawi dowód przeciwny.
 6. Wszelkie informacje umieszczane w Aplikacji muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą
  wprowadzać w błąd.
 7. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby.
 8. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
 9. Informacje i inne materiały umieszczane w Aplikacji nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 10. Administrator nie udostępni Loginu osobom trzecim, chyba że będzie tego wymagał tego
  odpowiedni przepis prawa lub odpowiednie rozstrzygnięcie powołanego do tego organu lub instytucji.

§ 7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały w ramach Aplikacji oświadcza, że:
  a) jest wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich lub praw wynikających z
  odpowiedniej licencji, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać, w szczególności pozwalające na opublikowanie materiałów w Aplikacji i ich publiczne udostępnienie w ten sposób;
  b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w
  szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia materiałów w ramach Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością tych materiałów,
  c) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
  praw określonych powyżej, zrekompensuje Administratorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty
  poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
  Administratora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 2. Użytkownik w momencie zamieszczenia jakichkolwiek materiałów w ramach Aplikacji, udziela
  Administratorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w
  zakresie korzystania z materiałów zamieszczonych w Aplikacji w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Użytkownikowi i Administratorowi w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
  a) utrwalania na jakimkolwiek nośniku;
  b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach
  audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu
  komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
  określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami
  dostępnymi za opłatą wstępu
  d) prawa obrotu w kraju i za granicą;
  e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono;
  f) wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za
  pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od
  systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe,
  g) nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity;
  h) reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizacje telewizyjna;
  i) sporządzenia wersji obcojęzycznych;
  j) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
  wielkości nakładów;
  k) wykorzystania na stronach internetowych;
  l) wykorzystania w utworach multimedialnych;
  m) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
  wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  n) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
  o) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych,
  udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci
  telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
  p) wprowadzania zmian, skrótów;
  q) retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
  miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
  r) realizacji w oparciu o materiały dowolnej ilości działań.
 3. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Administratora na
  wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów oraz upoważnia Administratora do
  sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z materiałów. W zakresie powstałych na podstawie materiałów dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich
  wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego.
  Administrator ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień w całości lub we fragmentach na osoby
  trzecie (sublicencja).
 4. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje
  wynagrodzenie.
 5. Użytkownik ma prawo zamieścić w Aplikacji nieograniczoną liczbę materiałów z zastrzeżeniem
  technicznych możliwości Aplikacji oraz z zastrzeżeniem, że nie mogą być to materiały jednakowe.
 6. Administrator może usunąć materiały uznane przez niego za sprzeczne z Regulaminem lub
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym
  fakcie. Uporczywe zamieszczanie materiałów naruszających Regulamin lub przepisy prawa może
  skutkować nałożeniem Blokady.
 7. Użytkownik nie upoważnia Administratora do upublicznienia własnego wizerunku.

§ 8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail:
  system@oppa.fit w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
  Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika),
  b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania
  przez Administratora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do
  dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie Usługi udostępniane za jej
  pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną
  ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą
  którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia
  Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Aplikacji we wszelkich jej płaszczyznach,
  rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu
  lub uwarunkowań technicznych Aplikacji, w związku z możliwościami występowania zachowań lub
  zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora
  albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

§ 9
DANE OSOBOWE

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach Aplikacji określa POLITYKA
  PRYWATNOŚCI APLIKACJI Oppa, na której treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża
  swoją zgodę.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest spółka pod firmą
  Oppa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000920878, NIP: 9671448784, REGON: 389953081, o kapitale zakładowym w wysokości 6300,00 złotych wpłaconym w całości.
 3. Dokonując rejestracji w Aplikacji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez
  Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, t.j. z dnia 3 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami), na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Aplikacji, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
 4. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych zawiera Polityka Prywatności Aplikacji Oppa.
 5. Szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego
  danych prawach, zawiera Polityka Prywatności Aplikacji Oppa.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
  cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach
  konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
  a) zmiany przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu lub wymagającej dostosowania
  do niej treści Regulaminu;
  b) konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów wynikających z przepisów prawa, które
  mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub wymagają jego zmiany;
  c) konieczności dostosowania treści Regulaminu do orzeczeń, decyzji, wytycznych, zaleceń lub
  nakazów wydanych przez sąd lub inny uprawniony organ publiczny, które mają bezpośredni wpływ
  na treść Regulaminu lub wymagają jego zmiany;
  d) zmiany oprogramowania strony powodującej zmianę w zakresie warunków technicznych;
  e) dodania nowych bądź zmiany zakresu dostępnych Usług;
  f) przekształcenia Sprzedawcy lub zmiany jego danych identyfikacyjnych, adresowych lub
  kontaktowych;
 3. Zmiana Regulaminu może być dokonywana w zakresie, w jakim zaistniałe okoliczności wskazane
  w ust. 2 powyżej odnoszą się treści Regulaminu. Administrator poinformuje o wprowadzanych
  zmianach przynajmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 4. W zakresie Usług świadczonych wobec Użytkownika zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika,
  jeśli został on powiadomiony o tej zmianie oraz nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni od
  poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik jest także w każdym czasie uprawniony do
  odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu.
 5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta
  Użytkownika i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany
  lub odwołania.

Data: 20.10.2023